Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Ministerstwo Edukacji Narodowej
jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ogłasza w  ramach Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/17- Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych - abstrakty lekcji w języku angielskim

Wnioskodawca:

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się m.in. szkoły wyższe.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Grupa docelowa:

Szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące, a także pracownicy systemu oświaty. Pośrednio e-materiały będą skierowane do nauczycieli i uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne na wszystkich etapach edukacyjnych.

Zakres merytoryczny:

Celem konkursu jest opracowanie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – abstraktów lekcji w języku angielskim z e-podręczników przygotowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 do 10 przedmiotów: matematyki, informatyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Powyższe e-materiały mają służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych, określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) i wpieranych w ramach PO WER. Ponadto będą uzupełniały e-materiały i e-podręczniki stworzone i udostępnione w ramach PO KL.

Termin naboru:

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 20.07.2017 do 17.08.2017

W ramach konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden projekt.

 
Okres realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 10 miesięcy.

 

Kryteria dostępu:

1.   Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-podręczników lub e-materiałów dydaktycznych, dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 publikacji wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat).

2.   Beneficjent zagwarantuje, że powstające e-materiały dydaktyczne będą służyły rozwijaniu kompetencji kluczowych (określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie; (2006/962/WE), których realizację zakłada podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie poszczególnych przedmiotów oraz będą zgodne ze standardem merytorycznodydaktycznym, funkcjonalnym, dostępności, artystycznym i technicznym stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu.

3.   Beneficjent gwarantuje, że wszystkie treści i multimedia wytworzone w projekcie zostaną opublikowane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innej, kompatybilnej wolnej licencji. W przypadku dzieł źródłowych literatury i sztuki XX i XXI w., do których majątkowe prawa autorskie nie wygasły, a autorzy i spadkobiercy nie godzą się na uwolnienie, beneficjent udostępni je na zasadach określonych w Ustawie dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) w tym w ramach wyjątku edukacyjnego.

4.   Beneficjent zapewni utworzenie zespołu gwarantującego sprawny przebieg prac nad opracowaniem e-materiałów. Zespół musi być złożony z autorów, metodyków, redaktorów, korektorów, grafików komputerowych, fotoedytorów, informatyków, specjalistów w zakresie przystosowania do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności i obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego

5.   E-materiały będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. E-materiały będą spełniały standardy WCAG 2.0., w szczególności wymogi określone w §19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

6.   Po 2 miesiącach realizacji projektu Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia prototypów e-materiałów, które zostaną przeanalizowane przez ekspertów projektu pozakonkursowego realizowanego równocześnie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pod kątem zawartości merytorycznej, zalet dydaktycznych, funkcjonalności, jakości multimediów, spójności artystycznej, dostosowań dla niepełnosprawnych (spełnienia standardu dostępności, w tym WCAG 2.0 oraz dostosowań merytorycznych). Beneficjent zobowiązany jest do uwzględnienia uwag/ rekomendacji zgłoszonych przez ekspertów projektu koncepcyjnego pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego” oraz uzasadnionych uwag wynikających z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach projektu koncepcyjnego. Szczegółowy tryb przedłożenia prototypów e-materiałów i uwzględniania uwag/ rekomendacji ekspertów projektu koncepcyjnego oraz wynikających z konsultacji społecznych zostanie opisany w regulaminie konkursu.

7.   W ramach wniosku o dofinansowanie Beneficjent opracuje materiały multimedialne dla poniższego obszaru:

Szczegółowe informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo pod adresem:

https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-00417-tworzenie-e-materialow-dydaktycznych-do-ksztalcenia-ogolnego-sluzacych-rozwijaniu-kompetencji-kluczowych-abstrakty-lekcji-w-jezyku-angielskim/

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ogłasza w  ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki II


Wnioskodawca:

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych oraz nie więcej niż 20 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, której co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B lub niższą

Zakres merytoryczny:
Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni:

1) Moduł programów kształcenia
2) Moduł podnoszenia kompetencji
3) Moduł programów stażowych
4) Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności     zawodowej na rynku pracy
5) Moduł studiów doktoranckich
6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

Ponadto wnioskodawca zrealizuje w ramach projektu, w wymiarze nieprzekraczającym 10% wartości budżetu projektu, działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią, poprzez przeprowadzenie działań z zakresu m.in.
- wsparcia uporządkowania struktury organizacyjnej uczelni, polegających między innymi na wdrożeniu działań zapewniających efektywne wykorzystanie zasobów uczelni oraz zapewniających skuteczność sprawowanego nadzoru i efektywność realizacji celów strategicznych uczelni
oraz
- rozwoju kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, w szczególności w zakresie zarządzania finansami oraz informacją.

Termin naboru:
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 26 czerwca 2017r. do dnia 15 września 2017r.

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie

Szczegółowe informacje:
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod adresem:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz217/


Kryteria dostępu w przedmiotowym konkursie: pobierzDziałanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.


 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs numer POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni.

W ramach projektu uczelnia przeprowadzi działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją.

Wnioskodawcy
Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna.
 
Uczestnicy projektu
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kieruje wsparcie w przedmiotowym konkursie do młodej kadry dydaktycznej, rozumianej jako osoby, które nie ukończyły 35 lat i równocześnie prowadzą zajęcia dydaktyczne u wnioskodawcy posiadając stopień doktora lub odbywając studia III stopnia. W związku z tym uczestnikami projektu mogą być osoby posiadające stopień naukowy doktora oraz osoby odbywające studia III stopnia na uczelni będącej wnioskodawcą, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35 roku życia, stanowiące równocześnie kadrę dydaktyczną uczelni tj.:
- nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno- prawne na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego, w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie.

Zakres wsparcia
Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej dwóch ze wskazanych poniżej elementów :
- innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
- umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją
- w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym.

Termin naboru
od 29 maja 2017r. (od godz. 8:15) do 28 lipca 2017r. (do godz. 16:15)

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod adresem
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030400-ip08-00-pkd17/